ALGEMEEN
Uw bestelling kan enkel worden afgehaald indien U een bevestiging van ons heeft ontvangen met de melding ‘Uw bestelling staat klaar voor afhaling’.
Het gewicht en de totale prijs is bij benadering. De producten worden gewogen en afgerekend aan de kassa.

VERKOOPSVOORWAARDEN
PRIJS: De goederen zijn verkocht «franco op wagon buurt Antwerpen» invoerrechten en
vooruit vastgestelde taks (taxe forfaitaire) inbegrepen. De overdrachttaks of rekeningstaks
is ten laste van de koper. Wij houden ons steeds het recht voor de bestelling aan onze
agenten of vertegenwoordigers overhandigd aan te nemen of te weigeren. Kwijtingszegels
zijn steeds ten laste van de koper.
LEVERING: De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien deze «vrachtvrij» verzonden worden.
De verklaring door zekere verzendingsdiensten geëist ten einde
hen van alle verantwoordelijkheid te ontlasten, vanwege zwakke verpakking of andere
verzendingsvoorwaarden, wordt gegeven voor rekening en op risico der bestemmeling.
Iedere levering zal als afzonderlijke verkoop moeten aanzien worden.
VERZEKERING: Wij dekken geen enkele verzekering dan op uitdrukkelijk verzoek van de
koper en herhaald voor iedere aankoop.
KWALITEIT : Klachten betreffende de kwaliteit of aard der geleverde goederen,
moeten ons binnen de 48 uur, na ontvangst dezer, toekomen om in aanmerking genomen
te worden.
BETALING: De goederen zijn contant betaalbaar te Antwerpen ten zetel van de onderneming.
Geen enkele betaling is geldig dan tegen kwijtschrift door ons getekend. In geval van niet betaling
zal ambtshalve en zonder ingebrekestelling nodig weze, de wettelijke intrest
verschuldigd zijn. Bij wanbetaling één maand na de eerste ingebrekestelling zal elke
onbetaalde rekening automatisch verhoogd worden met 15 % met een minimum van
25 euro. In geval van betwisting betreffende een verkoop of zijn uitvoering, zijn alleen de
rechtbanken van Arrondissement Antwerpen bevoegd.